2018 Fall

秋戀 之一

春暉秋實又紅英
雁越西溟研客經
天涯無涯心宜舟
一波狂嘯一波平

2018戊戌夏歎北往南來 之二

乾坤素儒無東西
北往南來孚太虛
卿問此身何所寄
不玩空名頑一心

戊戌年公曆十月十日丑时無題 之三

堯夫弄丸磨舊知
烏雁南飛棲新枝
心脈翻湧鼓夢影
半夜兀坐觀繁星

不動心吟 之四

儒巾南遷
非離非坎
左支右絀
明珠罔玄
命以不惑
何求動心
降衷直言
自有後生

九月二十一日為馬仕教堂往返美東 之五

潮起潮落
依空觀冥
平鏡入海
吾心虛馳
前路微明
內款無隙
搖搖晃晃
淺笑讓揖